Renginiai

Nuotolinis mokymas karantino laikotarpiu

Kontaktai:

1. Direktorius,  mob. tel. 8 610 07963, el. paštas: direktorius@zelva.lm.lt

2. Pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, el. paštas: audrone.stankeviciene@gmail.com

3. Skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos technologijų naudojimo klausimais algirdas62@gmail.com

4. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams  r.ausrari@gmail.com ir ruta.miciute@gmail.com

ŽELVOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas reglamentuoja nuotolinio ugdymo(si) organizavimą Želvos gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą.

2. Nuotolinio ugdymo(si) tikslas – sudaryti sąlygas Želvos gimnazijos mokiniams gauti ugdymo(si) paslaugas esant koronaviruso grėsmei.

3. Nuotolinis ugdymas(is) organizuojamas naudojant:

3.1. įvairias skaitmenines technologijas (IKT) – EMA elektroninę mokymosi aplinką (1-8 kl.), EDUKA klasę (1-12 kl.), Egzaminatorius.lt (9-12 kl.),  elektroninį dienyną (1-12 kl.), elektroninį paštą (1-12 kl.), vaizdo konferencijų įrankį Zoom, socialinius tinklus;

3.2. mokinių turimus vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, mokomiesiems dalykams skirtas internetines svetaines.

4. Mokiniai, neturintys galimybių naudotis elektroninėmis ugdymo(si) priemonėmis, naudojasi popierine mokymo medžiaga (mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai). Mokytojų paskirtos užduotys perduodamos mobiliojo ryšio priemonėmis arba perduodant kartu su skirtu nemokamo  maitinimo daviniu.

          II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) IR KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMAS

5. Mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos technologijų naudojimo klausimais algirdas62@gmail.com.

6. Mokytojų pasitarimai gimnazijoje rengiami nuotoliniu būdu per TAMO, elektroninį paštą, vaizdo konferencijų įrankį Zoom ir kitomis elektroninėmis priemonėmis.

7. Mokytojai:

7.1. naudodamasis 3 punkte nurodytomis skaitmeninėmis technologijomis pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį pateikia mokiniams mokomąją medžiagą ir užduotis, vykdo konsultacijas elektroninėmis priemonėmis ir telefonu;

7.2. skiria mokiniams užduotis, numato jų atlikimo terminą, atsižvelgia į dalykui skiriamų pamokų per savaitę skaičių;

7.3. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus atliekamus elektroninėmis priemonėmis;

7.4. diferencijuoja užduotis specialiųjų poreikių mokiniams ir, nesant galimybės perduoti mokomosios medžiagos ir užduočių elektroninėmis priemonėmis, perduoda jas 4 punkte nurodytais būdais;

7.5. esant poreikiui, kreipiasi į pagalbos mokiniui specialistus dėl pagalbos specialiųjų poreikių vaikams nuotoliniu būdu r.ausrari@gmail.com ir ruta.miciute@gmail.com

7.6. vertinimus už darbus, pateiktus elektroninėmis priemonėmis ir popieriuje, įrašo į elektroninį dienyną.

7.7. elektroninėmis priemonėmis informuoja klasių auklėtojus apie mokinius, kurie neatlieka paskirtų užduočių, neprisijungia prie elektroninių mokymo aplinkų.

8. Klasių auklėtojai:

8.1. elektroninėmis priemonėmis ar telefonu konsultuoja mokinius dėl prisijungimo prie elektroninių sistemų, darbų atlikimo, stebi jų mokymąsi, bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

9. Mokinai:

9.1. prisijungia prie mokytojo ar klasės auklėtojo nurodytos elektroninės mokymosi aplinkos;

9.2. elektroninėmis ar kitomis priemonėmis pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį bendrauja su mokytojais, atlieka užduotas užduotis ir pateikia vertinimui.

9.3. negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie pamokų, užduotis atlieka jiems palankiu metu mokytojo nurodytoje virtualioje mokymosi aplinkoje;

9.4. informuoja auklėtojus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos.

10. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

10.1. elektroninėmis priemonėmis ar telefonu bendrauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais;

10.2. kontroliuoja savo vaikų mokymąsi.

ŽELVOS GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikas

Vykdytojas

Įgyvendinimo rodikliai

  1.  

Paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) mokytojų ir mokinių konsultavimui technologijų naudojimo klausimais

2020-03-18

Direktorius

Direktoriaus įsakymu paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius

  1.  

Surinkta  informacija  apie mokytojų ir mokinių  pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu (kompiuteriai ir kt. skaitmeninė įranga, internetinė prieiga)

2020-03-18

Direktorius, mokytojai

Mokytojų ir mokinių skaičius, turintis reikiamą įrangą ir internetinę prieigą

  1.  

Parengti ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašą

2020-03-20

Direktorius

Direktoriaus įsakymu patvirtintas aprašas

  1.  

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas kaip bus organizuojamas nuotolinis ugdymas.

Iki 2020-03-25

Direktorius, socialinė pedagogė, klasių auklėtojai

Informacijos paskelbimas, elektroniniame dienyne, gimnazijos tinklalapyje

  1.  

Dalyvauti nuotoliniuose mokymuose apie ugdymo organizavimo galimybes virtualiose aplinkose

Iki 2020-03-27

Visi mokytojai, direktorius

EMA, EDUKA ir kiti nuotoliniai mokymai

  1.  

Skaitmeninės mokomosios medžiagos,  užduočių, skirtų ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, parengimas

Iki 2020-03-27

Direktoriaus pavaduotoja, dalykų mokytojai

Parengta skaitmeninė mokomoji medžiaga, pasirengta naudoti EMA, EDUKA ir kt. elektroninėmis priemonėmis

  1.  

1-12 klasių mokinių ugdymas(is) nuotoliniu būdu

Nuo 2020-03-30 iki bus atnaujintas ugdymo procesas įprastu būdu

Visi mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

1-4 klasės naudojasi EMA, EDUKA, TAMO, el. paštu, Messenger, Zoom ir kt.

5-10 kl. naudojasi EMA, EDUKA, TAMO, el. paštu, Messenger, Zoom ir kt.

11-12 kl. naudojasi EDUKA, TAMO, Egzaminatorius.lt, el. paštu, Messenger, Zoom ir kt.

 

Grįžti į ankstenį