Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigunas - Algirdas Liška, tel. 8 340 42145, el. paštas: algirdas62@gmail.com

Privatumo politikos

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.pdf

Darbuotojų, mokinių (ugdytinių), jų tėvų, globėjų asmens duomenų apsaugos politika.pdf

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.pdf

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ORGANIZUOJANT UGDYMĄ

NUOTOLINIU BŪDU

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo
16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ parengtomis rekomendacijomis Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, Želvos gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Želvos gimnazijos darbuotojų, mokinių (ugdytinių), jų tėvų, globėjų asmens duomenų apsaugos politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-49, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-48, organizuos ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Siekdama vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu bei palaikyti tinkamą komunikaciją su mokiniais, jų tėvais (rūpintojais, globėjais), Gimnazija tvarkys šiuos Jūsų pateiktus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, duomenis apie prisijungimą prie tam tikrų el. erdvių, programų (messenger, facebook ir kt.) bei šiuos mokinių asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, atvaizdą, vaizdo medžiagą, duomenis apie prisijungimą prie „Zoom“ platformos, elektroninės sistemos „Tamo dienynas“, „Eduka klasė“ platformos, EMA el. pratybų, el. pašto, messenger, facebook, telefono ir kt.).

Nurodytus duomenis pateikti būtina, kad galėtume užtikrinti Jūsų vaiko ugdymą nuotoliniu būdu.

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. b p. (mokymo paslaugų sutarties vykdymas); BDAR 6 str. 1 d. e p. (duomenų tvarkymas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas) ir BDAR 6 str. 1 d. a p. (duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu) pagrindais.

Šiame pranešime nurodytais tikslais tvarkomų duomenų Gimnazija neperduos jokiems tretiesiems asmenims. Surinkti duomenys bus tvarkomi ir saugomi 3 metus, o po to saugiai sunaikinami.

Už vaikų, iki 14 metų registraciją interneto platformose, asmens duomenų teikimą, atsakingi patys tėvai (globėjai, rūpintojai). Duomenys tvarkomi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo pagrindu. Sutikimai teikiami el. platformomis tiesiogiai, o Gimnazijai pateikiama informacija, kad mokiniai turi/neturi galimybę prisijungti prie el. platformų. Gimnazija nėra atsakinga už duomenų subjektų pateikiamus asmens duomenis elektroninėse erdvėse.

Jūs turite teisę susipažinti su Želvos gimnazijos tvarkomais jo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Gimnazijos interesų.

Visais klausimais, susijusiais asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galite kreiptis į Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną Algirdą Lišką šiais kontaktais: tel. (8 340) 42145, el. p. alliska6431@emokykla.lt , adresas – J.Vaišučio g. 12, Želva. Jeigu manote, kad Gimnazija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt),

___________________