Vizija, misija

Vizija

Mokymosi sėkmės siekianti gimnazija, savo veiklą grindžianti bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Misija

Suteikti mokiniams žinių, kad jie pasiektų gerų (pageidaujamų, priimtinų) ugdymosi rezultatų ir įgytų turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje ir mokymosi patirties.

Tikslai ir uždaviniai:

1.  Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

1.1.  Mokymosi uždavinių aktualumo, prasmingumo, galimybės įgytą patirtį pritaikyti kituose kontekstuose aptarimas pamokose kartu su mokiniais.

1.2.  Pradedant pamokose mokytis naujų dalykų, padėti mokiniams išsiaiškinti jau turimą patirtį.

1.3.Mokymasis apmąstyti ir vertinti savo ir kitų mokymosi veiklą bei rezultatus.

2. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

2.1. Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobuli