Apie mus

Vizija

Moderni, bendradarbiaujanti, atvira pozityviai kaitai gimnazija.

Misija

Gimnazija padeda moksleiviams ne tik perimti kultūros ir bendražmogiškas vertybes, bet ir suteikia jiems žinių apie aplinkinį pasaulį, moko kritiškai mąstyti.  Moksleivių veikla grindžiama pasirinkimo laisve ir atsakomybe.

Tikslai ir uždaviniai:

1.        Bendrojo ugdymo organizavimo ir vertinimo ugdant tobulinimas.

1.1.   Išmokimo stebėjimas ir atskirų mokinių pažangos palyginimas analizuojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatus;

1.2.   Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų (papildomų trišalių (mokykla-mokinys-tėvai) mokymosi sutarčių pasiekimams gerinti sudarymas).

2.        Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

2.1.   Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobulinimą.